ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG05M2ОР001-3.014

МИГ – Тунджа, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 3.9 „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места“ от стратегията за ВОМР на МИГ – Тунджа посредством процедура на подбор … прочети още


ОБЯВА ЗА ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.249

ОБЯВА  за прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по Стратегията за Водено от общностите местно развитие  на СНЦ „МИГ-Тунджа”  от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 … прочети още


Процедура за подбор на проекти № BG05M9OP001-2.077

СНЦ „МИГ –Тунджа”,  с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти № BG05M9OP001-2.077 МИГ Тунджа „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални  и здравни услуги и  … прочети още


Процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.072

МИГ Тунджа, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.072 „МИГ Тунджа – Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на … прочети още


ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.249

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.249   МИГ-ТУНДЖА МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ-ТУНДЖА ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ … прочети още


ОБЯВА за прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ МЯРКА 7.5. „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ BG06RDNP001-19.162 МИГ-ТУНДЖА – МЯРКА 7.5. „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ «МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТУНДЖА» ОБЯВА за прием на проектни … прочети още