Публична покана 9038532

Публична покана 9038532 за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП, при условията и реда на глава „VІІІ а” от ЗОП с предмет: „Организиране и провеждане на семинар на тема „Възможности за активно участие на младежите в развитието на общината” за младежи от община Тунджа”.

Документация по поръчката:

Публична покана

Техническа спецификация

Образци на документи

Проект на договор

Методика за определяне на комплексна оценка

Заповед на възложителя

Протокол от публична покана ID9038532

Индивидуални оценъчни листи