ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

Във връзка с предстоящо стартиране на прием на проектни предложения по  процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP002-2.109 „МИГ-Тунджа – Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия (МСП)“  СНЦ „МИГ … прочети още


ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ТУНДЖА”, ИЗПЪЛНЯВАНА ПО СПОРАЗУМЕНИЕ РД50-39/23.04.2018 ГОДИНА

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Тунджа”  на основание чл. 34 т.12 от Устава на Сдружението обявява  провеждане на обществено обсъждане на промени в одобрената Стратегия за Водено от общностите … прочети още


ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ТУНДЖА”

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Тунджа”  на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на  19 май  2022  г. … прочети още


Тунджански ученици участват в екологични лагери в лесопарк „Бакаджик“

Нови екологични лагери за ученици от тунджански училища се провеждат в посетителския център на община Тунджа, в лесопарк „Бакаджик“. Лагерите започнаха от 31 март и ще продължат до 9 април, в тях ще се включат … прочети още


МИГ-ТУНДЖА СКЛЮЧИ ВАЖЕН АНЕКС КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

На 10 декември 2021 година МИГ-Тунджа сключи важен анекс към Споразумението  за изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие. Допълнителното споразумение, което председателят на УС на  МИГ-Тунджа г-н Светозар Грозев  подписа с  ръководителите … прочети още


Обучения “Повишаване на обществената активност и бизнес инициативност на територията на МИГ -Тунджа на базата на успешни практики по подхода Лидер/ВОМР/ от България и ЕС“

През месец октомври 2021 година МИГ-Тунджа ще проведе три обучения на местни лидери/ бенефициенти на тема “Повишаване на обществената активност и бизнес инициативност на територията на МИГ -Тунджа на базата на успешни практики по подхода … прочети още


Обучения “Изпълнение и отчитане на проекти към Стратегията за ВОМР“

През месец септември 2021 година МИГ- Тунджа ще проведе пет обучения на местни лидери/бенефициенти на тема “Изпълнение и отчитане на проекти към Стратегията за ВОМР“. Обученията ще бъдат проведени в следните населени места от територията … прочети още


МИГ получиха още 58 млн. лева за изпълнение на своите Стратегии за ВОМР

Очаква се 600 млн. лв. да се отделят като бюджет по подхода ВОМР за следващия програмен период 58 млн. лева допълнително получават Местните инициативни групи (МИГ) за развитието, поддържането и съхранението на местните общности на … прочети още


Нови споделени пространства за игри и комуникация на открито в детските градини на община „Тунджа“

Преди началото на учебната 2021/2022 година в периода от 1 до 10 септември 2021 г. ще бъдат изградени нови споделени пространства за игри и комуникация на открито в дворните пространства на целодневни детски групи към … прочети още


ПРАЗНИКЪТ В С. ГЕНЕРАЛ ИНЗОВО ПОКАЗА ТУНДЖАНСКОТО МНОГООБРАЗИЕ И МЕСТНА ИДЕНТИЧНОСТ

На 17 и 18 юли 2021 г в село Генерал Инзово, община Тунджа, в което се намира седалището на МИГ-Тунджа се проведе фестивално събитие „Панаир на местните занаяти, традиции, продукти и свързаните с тях производства“ … прочети още